ما و کودکان کار

فاطمه قاسم‌زاده| منظور از کار کودک فعالیتی است که کودک به‌اجبار و عمدتا به علت نیاز و فقر خانواده انجام…